• استان هرمزگان-شهر بندرعباس
  • 076-33683981

رسالت و چشم انداز

مشق آفرینش به یک سازمان مردم نهاد متخصص ، مبتکر، چــابک و کاملا" قانونمند که حائز دیدگاه های علمی و راهکارهای عملی به روز در پاسخ به مسائل و چالش های انسان و سرزمین در حوزه های حاذق صلاحیت خود در جنوب کشور گردیده و مورد عنایت و اعتماد عمومی در بخش دولتی و غیر دولتی می باشد.

مشق آفرینش به برندی ملی و منطقه ای در حوزه گردشگری بدل گشته و به عنوان مشاوری خردمند در توسعه ،ترویج ،توانمندسازی و توان افزایی این مهم شناخته شده و حائز استانداردهای روز دنیا در  ارائه خدمات نوین و خلاقانه  گردشگری بدل گردیده و همگان مشق آفرینش را مجری و مروج گردشگری پایدار می شناسند.

مشق آفرینش در بخش تعاونی ،توانسته است به عنوان یک تعاونی سبز و برتر در سطح منطقه و کشور به عنوان نماد تعاون  و توسعه پایدار و کارآفرینی سبز در حوزه های حاذق صلاحیت خود شناخته شده و به الگویی برای توسعه تعاونی های سبز محلی و موثر در مناسبات اقتصاد محلی و مردمی بدل گردد.

مشق آفرینش در توسعه و ترویج علم بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته به شکل خردمندانه ای بسیار موثر و بهینه عمل نموده و توانسته است با جلب مشارکت اجتماعی و بسیج سرمایه های علمی و ارائه خدمات ارزنده علمی بر بهره مندی هرمزگان و هرمزگانی ها با تاکید بر دانش آموزان از علم بیافزاید.چرا که دانایی عین توانایی است.