• استان هرمزگان-شهر بندرعباس
  • 076-33683981

اعضای اجرایی

هیئت علمی و پژوهشی مشق آفرینش

تاسیس مشق آفرینش ، در نتیجه تفکر تیمی عده ای از علاقمندان به طبیعت بوده و مصداق آن تولد تعاونی مشق آفرینش می باشد.مشق آفرینش موجودیت و موفقیت خود را مدیون منش و بینش تیمی همه اعضای خود دانسته و در این راه الگوی هم افزایی تیمی و تلاش برای آرمان و منافع مشترک هر روز بر کمیت و کیفیت تیمی مشق آفرینش افزوده است.خوشحالیم که امروز مشق آفرینش در سایه سبزاندیشی و تعاونی مسئولانه ، تیم توانمندی از اساتید خبره  و علاقمندان حوزه طبیعت و توسعه پایدار را در کانون خود همگرا نموده است که آگاهانه چالش های طبیعت و توسعه پایدار محیط پیرامون خود را شناسایی و بررسی نموده و با اتکال بر خرد جمعی ، راهکارهای کاربردی و خردمندانه ای را ارائه نموده و مسئولانه بدنبال اجرای آنها می رود.

 

 

 

مـدیـــریت اجــــرایی :جنـاب آقـای شیــرخانی

ایشان بیش از یک دهه است که در حوزه طبیعت و توسعه پایدار در کشور فعالیت می کنند و جزو شاگردان استاد فقید محمد علی اینانلو و فارغ التحصیل موسسه تخصصی طبیعت می باشند.او در حوزه پرنده نگری ،آسمان شب ،تدریس مفاهیم و اصول اکوتوریسم ،بسته های تخصصی سفرهای مسئولانه برپایه طبیعت و بسیج و به خدمت گرفتن بوم گردی مسئولانه در راستای کارکردهای اصیل اکوتوریسم ، حفاظت از طبیعت و ذینفع سازی جوامع محلی بسیار کوشیده است.او باور دارد که آموزش ، الفبای توسعه پایدار و کارآفرینی در اکوتوریسم راهکاری استراتژیک در بهره برداری خردمندانه و مطابق با توان تاب آوری سرزمینی ما در کشور می باشد.

مـدیــریت آمـــوزشی :ســرکار خـانم خـــادمی:

سرکار خانم مهندس خادمی،به راستی بسان مادری خردمند و دلسوز،از همان آغازین روزهای نوزادی مشق آفرینش با جان و دل خود را وقف پیشبرد امور و اهداف مشق آفرینش به ویژه در حوزه آموزش نمودند.ایشان سوابق بسیار ارزشمندی در حوزه آموزش ،تسهیلگری ،توانمند سازی و توان افزایی به ویژه در کارآفرینی محلی داشته و خود از راهنمایان بومگردی هرمزگان می باشد.سرکار خانم خادمی در امر آموزش کودکان نیز رزومه و سوابق خوب و گران سنگی را علی الخصوص در ارتباط و آشنایی کودکان و طبیعت داشته و همواره یکی از بهترین ایده پردازان این حوزه در موسسه بوده اند.ایشان هم اکنون عضو هیئت مدیره و مدیر آموزشی مشق آفرینش می باشند.