• استان هرمزگان-شهر بندرعباس
  • 076-33683981

راهنمای زمین گردشگری

مختصات دوره راهنمایـان زمین گـردشگری:
 
مــدت زمــان دوره:495 ساعـت( تئـوری + عملی)
 
زمـان شــروع دوره: مهــــــرمــــــــــــــاه  1397
 
مــــدت زمان  درس: 5 مـاه تــــــــــــــــــــــــــمام
 
مکـان بــــــرگزاری:مـحل مــوسسه مشـق آفرینش
 
سازمان ناظرعـالیه:اداره آمــــوزش گــــردشگری
 
مهــلت ثبــــت نــام: هفتم مهرماه 1397/07/07
 
ظــرفیت ثبــت نــام:حــــــداکثر تعــــداد  20 نـفــر 
 
 
 
شــرایط تحــصیــلی شـرکت در دوره :
 
حداقل مدرک تحصیلی:مــدرک کـارشناسی
 
 
 
سایر شرایط دوره راهنمایان زمین گردشگری:
 
الزامات اداری:تکمیل فـرم ثبت نام بشکل آنلاین
 
الزامات اداری:تکمیل فــرم  تعهدنامه در موسسه
 
الزامات اداری:ارائه مــدارک تحصیلی و شناسایی
 
الزامات مــالی:تعیین وضـــــــــعیت  پرداخت مالی
 
هــزینه دوره : 1،134،500  تـومان / قـابل تقـسیط